Úvod Služby Reference Realizované projekty Kontakty Nabídka knih

Řízení inovací

 

Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách

 

ke stažení projektových výstupů nás kontaktujte na e-mail soukup@acinnovation.cz

 

Registrační číslo GP:           CZ.1.07/3.2.11/02.0112

Trvání projektu:                    1.10.2012 - 31.5.2014                           

Kraj:                                       Středočeský kraj

Opatření:                               3.2

Zkrácený název projektu:   Technologičtí skauti

Nositel projektu:                   AC Innovation s.r.o.

Manažerka projektu:            Mgr. Helena Malíková, malikova@asistencnicentrum.cz

Web projektu:                       http://acinnovation.cz/rizeni-inovaci/

Logo projektu:

Popis projektu:

Projekt vychází z provedeného dotazníkového šetření mezi zástupci průmyslových firem, ze kterého vyplynula potřeba přizpůsobit a inovovat stávající vzdělávací přístupy v oblasti moderního řízení inovačního potenciálu firem, zejména při inovačních změnách a přenosu výsledků VaV. Řízení změn se týká situací především při transferu inovací a výsledků výzkumu do výroby.

Snahou projektu je připravit moderní vzdělávací moduly, zaměřené na nové znalosti při transferu technologií a inovačním rozvoji ve firmách. Ve spolupráci s výzkumně-vývojovými institucemi se připraví i související praktické nástroje výuky. Vzdělávací moduly budou tvořeny formou, která bude zohledňovat vytíženost vedoucích technických pracovníků - především bude kladen důraz na stránku praktickou a koncentrované postupy, teoretická část bude zohledněna v nezbytném rozsahu. Moduly budou reflektovat novou ekonomickou situaci a obsahovat nejdůležitější poznatky manažerských postupů a metod, hlavně v oblasti řízení inovací a zavádění poznatků VaV. Tyto poznatky budou také zapracovány a využity při tvorbě vzdělávacích modulů, které budou zaměřeny na konkrétní situace, se kterými se firmy přímo potýkají. V průběhu projektu budou aktualizovány vznikající moduly dle konkrétního řešení pracovníků, se kterými se v rámci jejich profese setkali, aby z nich mohli čerpat ostatní účastníci dalšího vzdělávání. Výstupy projektu budou pilotně ověřeny a vyzkoušeny.

 

Specifické cíle projektu:

  1. Vytvoření vzdělávacích modulů zaměřených na úspěšné řízení změn v oblastech výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií a na rozšíření ekonomických, finančních a právních znalostí pro vedoucí technické pracovníky.

 

  1. Tvorba praktických nástrojů spočívající ve vytvoření katalogu technických směrů a vzorových predikcí rozvoje. Dalším z praktických nástrojů budou vytvořené případové studie, které budou začleněny do vzdělávacích modulů.

 

  1. Pilotní ověření ve formě výuky s využitím vytvořených vzdělávacích materiálů a následně individuálního poskytování konzultací v definovaných oblastech pro vedoucí technické pracovníky průmyslových firem Středočeského kraje.

 

Cílová skupina projektu:

Vycházíme z provedených konzultací s firmami na téma jejich dalšího rozvoje a uplatnění inovací v segmentu průmyslových firem s působností ve Středočeském kraji. Konkrétní cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání využívající výsledky VaV a zavádějící inovace do firemních procesů. Zapojíme manažery a vedoucí pracovníky firem (např. na pozicích: technický ředitel, výrobní ředitel, vedoucí inovátor, technik). Účastníci získají znalosti v oblasti inovací využívající zkušenosti jak z akademické sféry, tak konkrétní firemní praxe. Z těchto odborníků orientujících se v inovacích a s tím souvisejících firemních a oborových procesech se mohou stát tzv. „Technologičtí skauti“. Tento pojem používáme i pro zkrácený název projektu.

 

Oblasti, které jsou předmětem řešení tohoto projektu:

  • výzkum, vývoj, inovace (znalosti techniky plánování výzkumu, znalosti v oblasti transferu technologií,...),
  • ekonomie, finance,
  • právo související s výše uvedenými oblastmi (licenční smlouvy, partnerství a bezpečný přenos poznatků ...),
  • vyhodnocení absorpčních schopností průmyslové firmy v oblasti inovací

 

S ohledem na omezený rozpočet projektu bylo nutno hned zpočátku vytipovat obory, na které se v rámci projektu zaměříme:

  • strojírenství, automobilový průmysl,
  • nanotechnologie, nanoelektronika,
  • senzory a senzorová technika

 

Zdůvodnění potřebnosti:

Situace na trhu v současné době vyžaduje především zaměření na praktické a konkrétní řešení, která reflektují odlišná strategická východiska místních firem, a která zajistí jejich dlouhodobou konkurenceschopnost na trhu.

Projekt reaguje na stav, kdy se mnoho firem dostalo do ekonomických potíží vzhledem k proběhlé ekonomické krizi, nyní následuje možnost jejich opětovného rozvoje na vyšší úrovni přidané hodnoty. Příčiny individuálních problémů a zmaření vhodných příležitostí dalšího rozvoje firem jsou mnohdy v nedostatečném řízení změn, tj. využití možností, na které nejsou pracovníci připraveni, a na které se chce nositel projektu v připravovaných materiálech zaměřit. Jsou to inovace produkce s vyšší přidanou hodnotou, vhodné využívání výsledků VaV a přenos znalostí VaV z akademické sféry do podnikatelské. Těmto faktorům se ve vzdělávacích materiálech a modulech budeme věnovat především z dlouhodobého horizontu a strategie rozvoje inovačního potenciálu, který doposud některým firmám chyběl.

Tímto projektem podpoříme rozvoj systému celoživotního vzdělávání ve Středočeském kraji.

Realizační tým projektu úzce spolupracuje s řadou výzkumných institucí. Tyto organizace se budou podílet na odborných konzultacích a aktivitách k odborné stránce výukových modulů, zejména v oblastech klíčových bodů inovací, transferu technologií, vyhodnocení schopností průmyslové firmy.

 

Do řešitelského týmu projektu jsou zapojeni odborníci těchto subjektů:

 

AC Innovation, s.r.o.                                                   http://www.acinnovation.cz

Asistenční centrum, a.s.                                             http://www.asistencnicentrum.cz/

CZ LOKO, a.s.                                                            http://www.czloko.cz/

TIC ČKD Praha                                                           http://www.tic-ckd.cz/

VVV MOST spol. s r.o.                                                http://www.vvvmost.cz/

Autometal, spol. s r.o.                                                 http://www.autometal.net/

Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři, v.o.s.     http://www.akpzl.cz/

VUT v Brně (Fakulta podnikatelská)                           http://www.fbm.vutbr.cz/

Západočeská univerzita v Plzni                                 

(Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací)     http://fel.zcu.cz/ktd.aspx?ktd=KAE

 

email projektu: info@acinnovation.cz

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

© 2024 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AC Innovation » Realizované projekty » Řízení inovacíKontakty:

AC Innovation s.r.o.
Poděbradská 206/57
198 00 Praha 9 - Hloubětín